Praktische informatie

Oudergesprekken

We spreken u als ouders minimaal twee keer per schooljaar persoonlijk én natuurlijk meer als daar aanleiding toe is. In alle groepen is er een startgesprek. In groep 3 t/m 8 zit het kind hierbij. Bij het eerste rapport(folio) is er een 10-minutengesprek. Daarnaast kunnen we ook een afspraak maken als wij of de ouders dat belangrijk vinden.

 

Parro-app

Via onze school-app PARRO krijgen ouders actuele informatie. Elke groep heeft bovendien een eigen omgeving waarin we delen waar de kinderen mee bezig zijn. Via de Parro-app kunnen ouders zich opgeven voor 10-minutengesprekken en nieuwsbrieven ontvangen.

 

Ouderbijdrage

De grootste bijdrage die u als ouders kunt leveren, is uw kind begeleiden bij het leren.

Bijvoorbeeld door het te helpen met huiswerk. Te praten over dingen die uw kind bezighouden. Of samen naar het bos te gaan.

Daarnaast vragen we 20 Euro als bijdrage voor activiteiten en feesten die we door het jaar heen organiseren.

 

Schooltijden

Van maandag tot en met vrijdag hebben alle groepen dezelfde schooltijden:

8.30 uur tot 14.00 uur

 

Continurooster

We werken met een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen alle schooldagen overblijven en samen op school lunchen.

 

Buitenschoolse opvang (BSO)

Binnen het gebouw van de school zit BSO Sam&Abeltje. [link]

U bent natuurlijk vrij om zelf een BSO te kiezen.

 

Vakanties 2021-2022

herfstvakantie 18 oktober t/m 22 oktober 2021
kerstvakantie 27 december 2021 t/m 7 januari 2022
voorjaarsvakantie 28 februari t/m 6 maart 2022
Goede Vrijdag 15 april 2022 (studiedag team)
Tweede Paasdag 18 april 2022
meivakantie 25 april  t/m 6 mei 2022
Hemelvaart 26 en 27 mei 2022
Tweede Pinksterdag 6 juni 2022

Zomervakant

 

 

 

ie

18 juli t/m 26 augustus 2022

Praktische informatie

Ouderportaal/parro

In het ouderportaal van Parnassys zijn algemene gegevens te vinden van ouders en leerlingen. Inloggen kan door op deze link te drukken:  Inloggen – ParnasSys

Op de Wizard gebruiken we de Parro app om met ouders te communiceren. Leerkrachten sturen regelmatig een fotootje uit de klas, de nieuwsbrief wordt via deze app verstuurd en voor gesprekken kunnen ouders zich intekenen in deze app. Heel handig dus! Meer info: parro

Fietsen stallen

Wij adviseren zoveel mogelijk te voet naar school te komen. Leerlingen die toch op de fiets naar school komen stallen hun fiets, op eigen risico, in de rekken buiten het schoolplein. Omdat hedendaagse fietsen vaak moeilijk in de fietsenrekken passen, adviseren wij u een goede standaard te monteren.

Slippers of sloffen in de school

Omdat onze leerlingen veel in het groen spelen en daardoor veel zand in het lokaal brengen, vraagt het een extra inspanning om de klassen schoon en fris te houden. Daarom dragen onze leerlingen in de klas pantoffels of slippers. De leerlingen wisselen hun schoenen op de gang voor slippers of pantoffels (en omgekeerd) wanneer ze binnen komen of naar buiten gaan. De slippers of pantoffels worden door de ouders aangeschaft. Wij adviseren badslippers: dit is prettiger bij warm weer. Wij maken een uitzondering voor kinderen die op basis van medisch advies niet langere tijd op pantoffels en slippers mogen lopen.

Mobiele telefoons op school

Vanuit school is er geen noodzaak dat leerlingen een mobiele telefoon meenemen naar school. Mocht het nodig zijn dan kunnen leerlingen namelijk altijd in overleg met de leerkracht de schooltelefoon gebruiken. Mocht een kind toch een mobieltje meenemen naar school, dan gelden de volgende afspraken: Tijdens de schooluren leveren de leerlingen de telefoon in bij de eigen leerkracht en staat de telefoon uit. Soms worden telefoons ook functioneel ingezet tijdens de lessen, bv. tijdens een quiz.

Luizencontroles

In elke klas zijn luizenouders die na iedere vakantie op school komen voor een luizencontrole. Mochten er luizen geconstateerd zijn in de klas, dan ontvangt u hier bericht over via de leerkracht.

Gevonden voorwerpen

In de centrale hal verzamelen wij op een duidelijk aangegeven plaats gevonden voorwerpen. In elke vakantie worden gevonden spullen meegegeven aan een goed doel. Mocht er een fietssleutel of iets anders kostbaars verloren zijn, vraag dan even na bij de leerkracht van uw kind of in de hal bij de receptie (secretariaat, Hetty van Tetterode).

Traktaties, tussendoortje en lunch

Je verjaardag vieren op school is voor een leerling altijd een bijzondere dag. Trakteren hoort daarbij. Wij vragen van u als ouders hierbij enig begrip: houdt de traktaties gezond en beperkt. Niet alle kinderen kunnen of mogen ook alle traktaties hebben. Een klein cadeautje bij de traktatie wordt niet gewaardeerd. Informeert u bij de leerkracht van uw kind wat verstandig en gewenst is binnen de groep van uw kind. Een aparte traktatie voor leerkrachten is niet nodig. Voor de ochtendpauze mogen kinderen een tussendoortje meenemen, een drankje en een

Gezonde ‘bite’ (boterham, gezonde koek, fruit).
Wij propageren een gezond tussendoortje en een gezonde lunch. Wij vragen vriendelijk maar dringend aan ouders/verzorgers om ons als school hierin te ondersteunen.

BHV op school

Er zijn altijd meerdere personeelsleden op school aanwezig met een BHV-diploma. Als uw kind op school een ongelukje krijgt, beoordeelt de BHV-er of we het zelf kunnen behandelen of dat een bezoek aan een arts raadzaam is. In dat geval nemen wij altijd contact op met de ouders van de betreffende leerling.

Plusklassen en speciale arrangementen plusklas

Wij kennen plusklassen voor leerlingen van de groepen 4 t/m 8. Ze worden begeleid door Gerard Hoolt. De plusklas is bedoeld voor leerlingen die op gebied van rekenen, begrijpend lezen en woordenschat een voorsprong hebben van minimaal 10 maanden t.o.v. hun leeftijdsgenoten. Daarnaast moeten ze beschikken over een goede motivatie en brede interesse. Hier worden verschillende vaardigheden verdiept en geoefend.
Speciale arrangementen: Leerlingen of potentiële leerlingen van de Wizard die daarvoor in aanmerking komen, kunnen gebruik maken van een drietal speciale voorzieningen van Sine Limite: de verrijkingsgroep, schakelvoorziening ‘de Tintaan’ en de ‘Top Academie Deventer (TAD).

Privacy beleid

Op de Wizard gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in het IPB Beleidsdocument (informatiebeveiliging en privacy) van het bestuur, Openbaar Primair Onderwijs Deventer, zie www.openbaaronderwijsdeventer.nl onder projecten. De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. In het IBP-beleidsdocument kunt u precies lezen wat voor onze school de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens.
Als er leerling gegevens worden uitgewisseld met andere organisaties, vragen we vooraf de toestemming van de ouders, tenzij we volgens de wet verplicht zijn om die informatie te verstrekken. Dat kan het geval zijn als de leerplichtambtenaar om informatie vraagt of als het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap informatie nodig heeft. Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school of in de nieuwsbrief, vragen wij uw toestemming. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken.

Diverse leerjaren

Groep 1/2
Wij werken in principe gecombineerde groepen 1-2. Dat betekent dat de jongste en oudste kleuters bij elkaar in de groep zitten. Onze lokalen zijn uitdagend ingericht om het experimenterend, ontdekkend en spelend leren te bevorderen. In de onderbouw werken we met onderwijsdoelen die verpakt in thema’s worden aangeboden. In deze thema’s worden alle aspecten geïntegreerd, van voorbereidend rekenen en voorbereidend taal tot en met beweging en muziek. Bewegend Leren is een aspect dat de komende jaren extra aandacht krijgt

Groep 3
In groep 3 besteden wij veel tijd aan het leren lezen. Lezen is de basis van ons leren en daarom staat het lezen op meerdere momenten van de dag centraal. Er zijn leerlingen die bij de start van groep 3 al kunnen lezen; voor anderen is het leren lezen een intensieve klus. Daarom wordt er binnen de leesmethode zoveel mogelijk op niveau gewerkt. Natuurlijk staat ook rekenen dagelijks op het programma van groep 3 (erbij- en eraf-sommen tot 20). Een heel programma voor jonge kinderen. Om leren vooral ook aantrekkelijk en interessant te houden zorgen onze leerkrachten voor veel variatie in het programma.

Groep 4 en 5
 In de groepen 4 en 5 wordt het lezen uitgebreid met veel aandacht voor spreken, luisteren, schrijven, woordenschat en spelling. Hierbij gebruiken we ook nieuwsteksten. De rekenvaardigheid wordt verder ontwikkeld. Vanaf groep 5 komen aardrijkskunde en geschiedenis op het lesrooster. We onderzoeken in de komende jaren hoe we leerlingen tijdens de lessen meer kunnen laten bewegen en meer kunnen uitdagen om ‘breder’ te denken, te ontdekken en te onderzoeken.

Groep 6, 7 en 8
 Vanaf groep 6 wordt steeds meer gevraagd van de concentratie, zelfstandigheid en de zelfredzaamheid van leerlingen. Het tempo gaat omhoog en zelf verantwoordelijk zijn wordt steeds belangrijker. De kinderen leren zelf keuzes te maken in de manier waarop ze in de klas het beste kunnen leren. Vanaf groep 7 komen er een aantal vakken bij zoals Engels en levensbeschouwelijke vorming of godsdienst (naar keuze). Groep specifieke activiteiten zijn in groep 7 het verkeersexamen en in groep 8 het schoolkamp (3 dagen) en de eindmusical in de laatste schoolweek. Ook in de bovenbouw zullen we bewegend Leren meer toepassen tijdens de lessen. Niet alleen omdat we dat zelf belangrijk vinden, maar ook omdat leerlingen dat zelf hebben aangegeven.

Huiswerk
De leerlingen krijgen vanaf groep 5 geregeld huiswerk mee naar huis. Wij bouwen dit op naar groep 8 om de leerlingen voor te bereiden op de overgang naar het voortgezet onderwijs.

Handige adressen/contactgegevens

Jeugdgezondheidszorg

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) richt zich op de preventieve begeleiding van de groei en ontwikkeling van jeugdigen tot 19 jaar. De schoolarts en de schoolverpleegkundige besteden extra aandacht aan kinderen die een bovengemiddeld risico lopen om lichamelijke, geestelijke of sociale problemen te ontwikkelen. Van de JGZ op school doet preventief onderzoek voor kinderen in groep 2 en groep 7 en biedt extra zorg en aandacht voor kinderen die het nodig hebben. Om tijdig gezondheidsproblemen te zien aankomen, is de inzet van leerkrachten cruciaal. Zij dienen lichamelijke, psychische en sociale problemen van leerlingen zo vroegtijdig te signaleren en te bespreken met de intern begeleider van de school. De intern begeleider kan deze signalen, na overleg met ouders, doorgeven aan de medewerkers van de JGZ en de GGD.

Gezinscoach

Vanaf januari 2015 valt Jeugdzorg onder de gemeente. In Deventer zijn in alle wijken gezinscoaches werkzaam. Een gezinscoach helpt ouders bij opvoed- en opgroeivragen. n. Elke school heeft een gezinscoach als contactpersoon, die eventueel ook deel kan nemen aan trajectoverleg. U kunt onze gezinscoach ook benaderen via het centrale telefoonnummer van de gemeente Deventer: 14 0570 (geen netnummer nodig) of per e-mail: info@gezinscoachdeventer.nl .