Daltononderwijs

Daltononderwijs staat voor een brede vorming (zowel cognitief, cultureel, sportief als sociaal-emotioneel) die bijdraagt aan een sterke persoonlijkheidsontwikkeling. Daltononderwijs is adaptief onderwijs. Het nodigt kinderen uit om op basis van (zelf)vertrouwen uitdagingen aan te gaan om zich verder te ontwikkelen. Het kritisch onderzoekend benaderen van moderne ontwikkelingen en inzichten is op een daltonschool vanzelfsprekend. Daarmee gaat het daltononderwijs voortdurend met zijn tijd mee, zonder de doelmatigheid van onderwijs en de inbreng van een ondernemende leerling uit het oog te verliezen.

De opbrengst, dat ben ik

Het daltononderwijs geeft inhoud aan een brede vorming waarbij intellectuele en creatieve groei in evenwicht zijn met sociale en persoonlijke groei. Onze leerlingen worden uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen. We bieden daartoe een leef- en leeromgeving aan waar leerlingen worden uitgedaagd zich te ontwikkelen tot mensen zonder vrees, met een kritische en democratische grondhouding. Het daltononderwijs wil haar leerlingen in staat stellen om straks compleet zelfstandig te kunnen functioneren in een complexe samenleving. 

The fearless human being

Het daltononderwijs stelt zich ten doel om het onderwijs efficiënter in te richten door de kerndoelen met betrekking tot de leerinhouden van het onderwijs af te stemmen op de behoeften, interesses en competenties van leerlingen. Onze daltonleerkracht leidt dit leerproces waar het nodig is en begeleidt het waar dat kan. Hij of zij stelt zich ten doel om het zelf werken en het met elkaar werken van leerlingen in een veilig pedagogisch klimaat te bevorderen door hen de ruimte te geven. Onze daltonleerlingen stellen zich ten doel om op een ondernemende en onbevreesde wijze zich kennis en vaardigheden eigen te maken, the fearless human being.

Het Daltonboek

Het Daltonboek is voor iedereen die geïnteresseerd is in het Daltononderwijs op onze school. We gaan ervanuit dat dit boek duidelijk maakt hoe we op ODS Het Roessink vorm en inhoud geven aan goed en sterk gefundeerd basisonderwijs waar passend, boeiend onderwijs gegeven wordt en dat het u een duidelijk beeld geeft van onze school. 

Daltonboek openen

 

Samenwerking

Een daltonschool is een leefgemeenschap waar leerlingen, leerkrachten, ouders, schoolleiding en bestuur op een natuurlijke en gestructureerde wijze samen leven en werken. Een daltonschool is ook een leeromgeving waar leerlingen en leerkrachten iets van en met elkaar leren. Doordat leerlingen samen met leerkrachten en medeleerlingen aan hun leertaken werken, leren zij met elkaar om te gaan en leren zij dat zij elkaar kunnen helpen.

Verantwoordelijkheid/Vrijheid

Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken en eigen wegen te vinden. Vrijheid in het daltononderwijs is de gelegenheid krijgen om het taakwerk zelf te organiseren. De opgegeven leerstof en de eisen die daaraan worden gesteld, de tijdslimiet, de werkafspraken en de schoolregels vormen de grenzen waarbinnen de leerlingen hun vrijheid leren gebruiken. Een leerling leert verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn omgeving te dragen, als zijn omgeving hem daarvoor de ruimte en mogelijkheden biedt.

Effectiviteit

Leerlingen krijgen een taak waar zij verantwoordelijkheid voor dragen en die ze in vrijheid zelf plannen en uitvoeren, het onderwijs is dan veel effectiever dan het stilzit- en luisteronderwijs. Het Dalton Plan maakt van kinderen als het ware kleine ondernemers, die verantwoordelijkheid leren dragen voor het schoolwerk, hun eigen werk, dat ze in vrijheid uitvoeren.

Zelfstandigheid

Zelfstandig leren en werken op een daltonschool is actief leren en werken. Een leerling wil doelgericht werken aan een taak of opdracht en is in staat om tijdens dit leerproces hulp te zoeken indien noodzakelijk. Deze manier van werken stimuleert het probleemoplossend denken van leerlingen.

Reflectie

Nadenken over je eigen gedrag en je eigen werk, is op daltonscholen belangrijk. Op veel daltonscholen maken leerlingen vooraf een inschatting van de moeilijkheidsgraad en de tijd van de opdrachten. Achteraf wordt hierover ook een feitelijke beoordeling gegeven en worden in gesprekjes regelmatig de inschattingen vooraf en de feitelijke beoordelingen achteraf met elkaar vergeleken. In zulke gesprekjes kan er dan bijvoorbeeld aandacht geschonken worden aan het feit waarom een kind steeds de rekenopgaven in de weektaak vooraf moeilijker inschat dan ze (achteraf) blijken te zijn.