Ouderbijdrage

Elk jaar wordt aan de ouders van de kinderen een financiële bijdrage gevraagd in de vorm van een vrijwillige ouderbijdrage. De financiën worden beheerd door de penningmeester van de ouderraad en komt rechtstreeks ten goede aan de kinderen. Het wordt gebruikt voor de verschillende activiteiten. Denk hierbij aan cadeautjes, versnaperingen, drinken, versiering, sportkleding en huur van materialen voor de jaarafsluiting. Hoewel het hier om een vrijwillige bijdrage gaat, is het wel zo, dat de school en de ouderraad zonder deze bijdrage niet in staat zouden zijn de bovengenoemde zaken te financieren. Als het gevraagde bedrag voor u bezwaarlijk is, dan kunt u misschien gebruik maken van de gemeentelijke Minimaregeling.

 

De ouderbijdrage bedraagt dit jaar € 22,50. De hoogte van de ouderbijdrage wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld op de algemene ouderavond in september. Van deze vrijwillige bijdrage betalen we de volgende activiteiten:

  • Sinterklaasfeest

  • Kerstdiner

  • Paasontbijt

  • Andere activiteiten die door de ouderraad samen met de school worden georganiseerd

Alle kinderen doen mee aan de activiteiten van onze school. We sluiten geen kinderen uit omdat hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Dat mogen we niet, maar dat willen we ook niet.